Obowiązkowa rejestracja pojazdu w ciągu 30 dni lub 1000 zł kary!

 

Obowiązkowa rejestracja pojazdu, zmiana ustawy Prawo Drogowe, 2019, 30 dni na rejestrację, 1000 zł kary

Szykują się zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw znajdziemy szereg propozycji nowych regulacji w zakresie gospodarki odpadami, ale też między innymi projekty zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

Co nas czeka? 30 dni na rejestrację / wyrejestrowanie

W zmienionej Ustawie o ruchu drogowym pojawia się między innymi zapis, doprecyzowujący zasady złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Na rejestrację będziemy mieć 30 dni od dnia:

  • zakupu nowego niezarejestrowanego auta w Polsce
  • zakupu auta zarejestrowanego w Polsce
  • dopuszczenia do obrotu przez Służbę Celno-Skarbową pojazdu spoza UE
  • sprowadzenia pojazdu z UE.

Rejestracji w terminie będzie musiał również dokonać posiadacz pojazdu sprowadzonego do Polski, a powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.

Doprecyzowany zostaje również zapis odnośnie do wyrejestrowania pojazdu. “Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do wyrejestrowania pojazdu określonej w ust. 1.”

Kara za niezarejestrowanie / wyrejestrowanie na czas

Niestety modyfikacji ma ulec też Dział Vb Ustawy, czyli “Kary pieniężne”. Wszystkie dotychczasowe zostają utrzymane, a dodatkowo pojawiają się nowe. Każdy, kto nie złoży wniosku o rejestrację w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. Taka sama kara będzie grozić za niedotrzymanie terminu wyrejestrowania pojazdu w przypadku sprzedaży, kradzieży, złomowania i innych.

W uzasadnieniu wprowadzenia zmian czytamy, że mają one na celu poprawę warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Dotychczas czas na rejestrację i wyrejestrowanie nie był określony. Co więcej, projektodawca powołuje się na konieczność naprawy uchybień wskazanych przez Komisję Europejską, właśnie w zakresie braku kar za opieszałość w rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdów.

Zmiany mogą wejść w życie już od 11 lipca 2019 r. pod warunkiem zatwierdzenia projektu ustawy.